COVID-19

__________________________________________________________________________________________________________

INFORMATION PÅ SVENSKA


2020-11-23
Med anledning av skärpta restiktioner från vecka 48 där antalet detagare vid sammankomster begränsas till 8 personer kommer vi att dela upp klasserna och delvis undervisa online. Alla kursdeltagare har fått information och instruktioner per mail. Du som inte är anmäld och önskar komma på drop-in kan tyvärr inte dansa med oss i studion men är varmt välkommen att delta online. Kontakta oss på info@havanadance.se för att boka din drop-in lektion. 


Vi följer och uppdaterar oss dagligen på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Från och med 29/3 är det förbjudet med sammankomster med 50 deltagare eller fler. Detta beslut påverkar inte vår kursverksamheten då vi har betydligt färre antal deltagare på våra kurser.


Vi har gått igenom Folkhälsomyndighetens riskbedömning framtagen för arrangörer och i enighet med den kan vi fortsätta vår kursverksamhet.


Vi vill att du som kursdeltagare ska känna dig trygg med att komma till oss och vi utgår från att du är lika mån som vi om att vara rädda om varandra och tar ditt ansvar genom att följa nedanstående punkter.


FÖLJANDE ÅTGÄRDER BER VI DIG SOM KURSDELTAGARE OM

 • Tvätta händerna när du kommer till studion och gärna efter lektionen också. Rekommenderat är att tvätta med tvål och vatten i minst 20 sekunder, har man egen handdesinfektion går det också bra. Man ska också tänka på att hosta och nysa i armvecket samt undvika att röra ögon, näsa och mun.
 • Stanna hemma om du är sjuk - detta gäller all typ av sjukdom eller dåligt mående, även vid minsta förkylningssymtom eller sjukdomskänsla. Stanna hemma två dygn efter att du blivit frisk/symtomfri. 


SÅ HÄR ANPASSAR VI VÅRA LEKTIONER

 • Våra pardanslektioner är sedan tidigare uppdelade i två moment där vi först värmer upp och dansar solo och då tränar steg, teknik, rytm och koordination. Därefter fortsätter vi med pardans. 
 • De som anmält sig tillsammans med en danspartner dansar enbart med varandra.
 • De som inte har anmält sig tillsammans med en danspartner paras ihop under lektionen. Vanligtvis roterar vi danspartners regelbundet men för närvarande begränsar vi partnerbyten.


OM DU MISSAR EN LEKTION

 • Som alltid betalar du kursavgiften vid första kurstillfället.
 • Om du av någon anledning missar en eller flera lektioner kan du ta igen det genom att:

  1. Gå på drop-in på någon av våra andra lektioner i en motsvarande kurs med samma alternativt lägre nivå.

  2. Gå på drop-in på någon av våra andra lektioner där kursen ligger på en nybörjar- alternativt öppen nivå.
  OBS! Kontrollera drop-in-schemat innan du går till lektionen.   Vi rekommenderar inte att du tar igen lektioner på kurser med en för dig ny dans där nivån ligger över nybörjar- eller öppen nivå, detta för att du själv och de övriga kursdeltagarna ska få ut så mycket som möjligt av lektionen. Om du behöver ta igen lektioner ska du göra det under pågående kursomgång, du kan således inte spara dina missade lektioner till en annan kursomgång. Meddela oss på info@havanadance.se om du missar en lektion så registrerar vi den.


INFORMATION IN ENGLISH


2020-11-23

Due to stricter restrictions from week 48 where the number of people coming toghether is limited to 8 persons we will divide the classes and partly teach online. All course participants have recieved information and instructions by email. If you aren't registered to a coure and wish to drop-in you canunfortunately not dance with us in the studio but you are very welcome to participate online. Contact us on info@havanadance.se to book your drop-in class.


We follow and keep ourselves updated on the recommendations of the authority 'Public Health Agency Of Sweden' on a daily basis. Starting the 29th of March, gatherings with 50 participants or more are prohibited. This decision does not affect our course activities as we have a significantly fewer number of participants in our courses.


We have gone through the Public Health Agency's risk assessment designed for organizers and we can continue our business according to that. 


We want you to feel safe coming to us and we are sure that you understand the importance of taking care of eachother as much as we do and therefore take your responsibility by following the protective measures.


WHAT WE ASK FROM YOU

 • Wash your hands when you come to the studio and preferably after your class as well. It is recommended to wash with soap and water for at least 20 seconds, if you have your own hand disinfection with you can of course use that if you prefer. You should also think about coughing and sneezing in the arm fold and to avoid touching eyes, nose and mouth.
 •  Stay at home if you are ill - this applies to any type of illness or impact on you well-being, even with the slightest cold symptoms or if you're feeling the least bit sick or bad. Stay at home for two days more after being symptom free.


HOW WE ADAPT OUR CLASSES

 • Our classes in couples dance have always been divided into two parts where we first do a proper warmup and dance solo practicing steps, technique, rhytm and coordination. Thereafter we continue to couples dancing.
 • Those who have registered together with a dance parther will only be dancing with eachother.
 • Those who haven't registered together with a dance partner will be paired up during the lesson. We usually rotate dance partners regularly but at the moment we are limiting partner changes.


IF YOU MISS A LESSON

 • As always, you pay the course fee at the first class of the course.
 • If you for some reason miss one class or more you can make up for it by:

  1. Dropping in to a class in a corresponding course with the same or lower level. 

  2. Dropping in to a class in a course with a beginner or open level.
  PLEASE NOTE! Check the drop-in schedule before going to the class.


  We don't recommend you to make up for missed classes by attending dance courses where the style that's completely new to you and where the level is above the beginner or open level since we want you and the other course participants to get as much as possible out of the class. If you need to make up for missed classes, you must do so during the current course round. That means you can't save them for another course round. If you miss a class, let us know by emailing us at info@havanadance.se and we'll register it. 


© Copyright. All Rights Reserved