COVID-19

__________________________________________________________________________________________________________

INFORMATION PÅ SVENSKA


Vår kursverksamhet bedrivs i enighet med gällande riktlinjer och restriktioner och vi följer Folkhälsomyndighetens riskbedömningsintrument framtaget för arrangörer. Vi vill att du som kursdeltagare ska känna dig trygg med att komma till oss och vi utgår från att du är lika mån som vi om att vara rädda om varandra och tar ditt ansvar genom att följa nedanstående punkter.


FÖLJANDE ÅTGÄRDER BER VI DIG SOM KURSDELTAGARE OM

 • Noggrann handhygien. Hos oss finns goda möjligheter till att tvätta händerna. Vi erbjuder även handsprit men ta gärna med egen.
 • Håll avstånd till dina kurskamrater före, under och efter lektionstid. 
 • Undvik att använda omklädningsrummen om du har möjlighet. 
 • Stanna hemma om du är sjuk - detta gäller all typ av sjukdom eller dåligt mående, även vid minsta förkylningssymtom eller sjukdomskänsla. Stanna hemma två dygn efter att du blivit frisk/symtomfri. 


SÅ HÄR ANPASSAR VI VÅRA LEKTIONER

 • Inga pardanskurser vecka 5-12
 • Enstaka kurser i pardans vecka 14-21 där vi i första hand välkomnar kursdeltagare med egen danspartner.

 • Deltagarantalet anpassas efter danssalens storlek i enighet med FOHM's riktlinjer, detta innebär att antalet kursdeltagare är kraftigt begränsat. Observera att det kan komma att förändras under kursens gång om restriktionerna skärps eller lättar. 
 • Möjlighet till live-streamade klasser för de som önskar delta hemifrån. Barnkurser streamas dock ej.
 • Ändrat betalningssätt, du betalar inte längre dina kurser eller lektioner på plats utan får istället en betalningslänk per sms. Mer info hittar du här.


OM DU MISSAR EN LEKTION

 • Om de som deltar på sina kurser på plats i studion missar en lektion finns möjligheten att antingen delta online på samma lektion hemmifrån eller göra en online-drop-in på en annan kurs. Maila oss på info@havanadance.se om du inte kan komma på din lektion. 


INFORMATION IN ENGLISH


Our course activities are conducted in accordance with current guidelines and restrictions and we follow the 'Public Health Agency Of Sweden' risk assessment instrument developed for organizers. We want you to feel safe coming to us and we are sure that you understand the importance of taking care of eachother as much as we do and therefore take your responsibility by following the protective measures.


WHAT WE ASK FROM YOU

 • Careful hand hygiene. We have good conditions for you to wash your hands. We also offer hand desinfection, but feel free to bring your own.
 •  Keep the distance to the other participants befure, during and after class.
 • Avoid using the changing rooms if you have the possibility.
 • Stay at home if you are ill - this applies to any type of illness or impact on you well-being, even with the slightest cold symptoms or if you're feeling the least bit sick or bad. Stay at home for two days more after being symptom free.


HOW WE ADAPT OUR CLASSES

 • No Courses in couples dancing week 5-12.
 • A few courses in couples dancing where we primarily welcome course participants with their own dance partner.

 • The number of participants is adapted to the size of the dance hall in accordance with FOHM's guidelines, this means that the number of participants is very limited. Please note that this may change during the course if the restrictions are tightened or eased. 

 • Possibility to live streamed classes for those who wish to participate from home. Kids courses will not be streamed.
 • Changed payment method, you no longer pay for your courses or lessons on site. Instead receive a payment link by sms. More info can be found here.


IF YOU MISS A CLASS

 • If the ones who attend their courses on site miss a lesson, you have the opportunity to either attend the same lesson online from home or make an online drop-in on another course. Email us at info@havanadance.se if you can't come to your class.