COVID-19

__________________________________________________________________________________________________________

INFORMATION PÅ SVENSKA


Vi följer och uppdaterar oss dagligen på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Från och med 29/3 är det förbjudet med sammankomster med 50 deltagare eller fler. Detta beslut påverkar inte vår kursverksamheten då vi har betydligt färre antal deltagare på våra kurser.


Vi har gått igenom Folkhälsomyndighetens riskbedömning framtagen för arrangörer och i enighet med den kan vi fortsätta vår kursverksamhet.


Vi vill att du som kursdeltagare ska känna dig trygg med att komma till oss och vi utgår från att du är lika mån som vi om att vara rädda om varandra och tar ditt ansvar genom att följa nedanstående punkter.


FÖLJANDE ÅTGÄRDER BER VI DIG SOM KURSDELTAGARE OM

 • Tvätta händerna när du kommer till studion och gärna efter lektionen också. Rekommenderat är att tvätta med tvål och vatten i minst 20 sekunder, har man egen handdesinfektion går det också bra. Man ska också tänka på att hosta och nysa i armvecket samt undvika att röra ögon, näsa och mun.
 • Stanna hemma om du är sjuk - detta gäller all typ av sjukdom eller dåligt mående, även vid minsta förkylningssymtom eller sjukdomskänsla. Stanna hemma två dygn efter att du blivit frisk/symtomfri. 


SÅ HÄR ANPASSAR VI VÅRA LEKTIONER

 • Våra pardanslektioner är sedan tidigare uppdelade i två moment där vi först värmer upp och dansar solo och då tränar steg, teknik, rytm och koordination. Därefter fortsätter vi med pardans. 
 • De som anmält sig tillsammans med en danspartner dansar enbart med varandra.
 • Har du inte anmält dig tillsammans med en danspartner väljer du själv om du vill ha fysisk kontakt eller inte. Fysisk kontakt är ej nödvändigt för att kunna delta på kurserna. Undervisningen är anpassad efter båda alternativen och du har lika stor nytta och glädje av dansen oavsett vad du väljer.


OM DU MISSAR EN LEKTION

 • Som alltid betalar du kursavgiften vid första kurstillfället.
 • Om du missar en lektion efter att du har betalat kursavgiften mailar du oss på info@havanadance.se så snart som möjligt (gärna samma dag eller dagen efter) vilken lektion du missat så mailar vi en länk med en video där vi på ett kort men ingående sätt lär ut det vi gått igenom på lektionen - en slags komprimerad lektion. Detta är en tillfällig lösning som vi tagit fram specifikt för den situation vi befinner oss i just nu och inte något vi vanligtvis gör. Med den här tillfälliga lösningen hoppas vi att du som kursdeltagare kan känna dig lugn med stanna hemma om du känner dig det minsta krasslig och ändå känna att du får ut något av kursen och inte missar något.


INFORMATION IN ENGLISH


We follow and keep ourselves updated on the recommendations of the authority 'Public Health Agency Of Sweden' on a daily basis. Starting the 29th of March, gatherings with 50 participants or more are prohibited. This decision does not affect our course activities as we have a significantly fewer number of participants in our courses.


We have gone through the Public Health Agency's risk assessment designed for organizers and we can continue our business according to that. 


We want you to feel safe coming to us and we are sure that you understand the importance of taking care of eachother as much as we do and therefore take your responsibility by following the protective measures.


WHAT WE ASK FROM YOU

 • Wash your hands when you come to the studio and preferably after your class as well. It is recommended to wash with soap and water for at least 20 seconds, if you have your own hand disinfection with you can of course use that if you prefer. You should also think about coughing and sneezing in the arm fold and to avoid touching eyes, nose and mouth.
 •  Stay at home if you are ill - this applies to any type of illness or impact on you well-being, even with the slightest cold symptoms or if you're feeling the least bit sick or bad. Stay at home for two days more after being symptom free.


HOW WE ADAPT OUR CLASSES

 • Our classes in couples dance have always been divided into two parts where we first do a proper warmup and dance solo practicing steps, technique, rhytm and coordination. Thereafter we continue to couples dancing.
 • Those who have registered together with a dance parther will only be dancing with eachother.
 • If you haven't registered together with a dance partner you decide yourself wether you want to do dance with physical contact or not. Physical contact is not necessary to participate on the courses. The teaching will be ajusted to both alternatives and you will get the same benefits and joy from the dance no matter what you choose.


IF YOU MISS A LESSON

 • As always, you pay the course fee at the first class of the course.
 • If you miss a lesson after you have paid the course fee, email us at info@havanadance.se as soon as possible (preferably the same day or the day after) which lesson you missed and we will email a link with a video where we in a shorter but well explained way go through what we taught during the class - a kind of compressed lesson. This is a temporary solution that we have developed specifically for the situation we are in right now and not something we usually do. With this temporary solution, we hope that you as a course participant can stay at home if you feel the least sick and still feel that you get something out of the course without missing out on anything. 

© Copyright. All Rights Reserved